Greek English
 
 
Αρχική Σελίδα / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Print this page
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ), ιδρύθηκε το 1940, από μια ομάδα πρωτοπόρων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών αλλά λόγω της κήρυξης του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου λειτουργούσε άτυπα μέχρι το 1956, οπόταν ενεγράφη ως μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με βάση ιδρυτική διακήρυξη και καταστατικό.

Η πρώτη καταστατική αλλαγή έγινε το 1970 με στόχο τη μερική αυτονομία των δύο Κλάδων, των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών. Εισήχθηκε πρόνοια που προέβλεπε ίση εκπροσώπηση των δύο Κλάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστή εκλογή των εκπροσώπων του από τον κάθε Κλάδο. Ακολούθως, με τις τροποποιήσεις του 1990, εισήχθηκε ο θεσμός των Επαρχιακών Τμημάτων.

Ακολούθησαν νέες τροποποιήσεις, που εγκρίθηκαν το Δεκέμβρη του 1997, με τις οποίες εισήχθηκε πρόνοια για λειτουργία, στα πλαίσια του Συνδέσμου, δύο αυτόνομων Κλάδων με την ονομασία «Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών» και «Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων», με ξεχωριστά διοικητικά όργανα και Γενικές Συνελεύσεις. Στην αρμοδιότητα των Κλάδων περιήλθαν κλαδικά θέματα, επιστημονικά και επαγγελματικά, περιλαμβανομένων και των διεθνών εκπροσωπήσεων των Κλάδων. Περαιτέρω, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, συγκροτείτο πλέον από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Κλάδων. Εκτός από τις πιο πάνω βασικές πρόνοιες, εισήχθηκαν και άλλες με στόχο την κάλυψη κενών σε θέματα διαδικασιών και για τη βελτίωση υφιστάμενων προνοιών. Επιπρόσθετα, εισήχθηκε ο θεσμός της Εφορευτικής Επιτροπής και των Επιλαχόντων στις εκλογές και αποσαφηνίστηκαν οι αρμοδιότητες των Επαρχιακών Τμημάτων.

Πρώτιστη έγνοια του ΣΠΜΑΚ ήταν και είναι η προώθηση του ρόλου του Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα στην παραγωγική διαδικασία της δομικής βιομηχανίας και ευρύτερα στην κοινωνία. Σε όλες τις προσπάθειες, ο στόχος αυτός αποτέλεσε την καθοδηγητική αρχή. Σημαντική κρίνεται η δράση του ΣΠΜΑΚ στην ίδρυση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), αφού για αυτήν πρωτοστάτησαν στελέχη του Συνδέσμου μας, όπως οι μακαριστοί συνάδελφοι, Νάκος Πρωτοπαπάς, Σταύρος Οικονόμου και Αλέξης Θεοδοσιάδης, καθώς και ο συνάδελφος Χάρης Θράσου.

Στα πλαίσια της δράσης του στον τομέα των επαγγελματικών θεμάτων, ο Σύνδεσμος συνέβαλε θετικά στην επίλυση ή στην τροχοδρόμηση της επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, όπως οι Κανονισμοί Αμοιβών, η Υποχρεωτική Επίβλεψη, οι Αρμοδιότητες των Κλάδων, οι Κανονισμοί Ανάθεσης Έργων του Δημοσίου ως επίσης και άλλων ειδικών θεμάτων.

Σημαντική ήταν και είναι μέχρι σήμερα, η προσφορά του Συνδέσμου σε σώματα του κρατικού τομέα. Ο ΣΠΜΑΚ με αντιπροσώπους του συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και εκπρόσωποι του εργάζονται εποικοδομητικά σε πολλές Επιτροπές Εργασίας για διάφορα θέματα.

Ο ΣΠΜΑΚ, μόνος του ή με άλλες Οργανώσεις των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών, εκπροσωπεί σε Οργανώσεις του εξωτερικού τους Κύπριους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες. παραδείγματα αποτελούν η Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR), η Ένωση Αρχιτεκτόνων Κοινοπολιτείας (CAA), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών (ENGINEERS EUROPE) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων Μηχανικών (WFEO).

Πάγια θέση του Συνδέσμου, εδώ και δύο δεκαετίες, ήταν η συνένωση των Οργανώσεων των Πολιτικών Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων, κάτω από ένα ενιαίο Φορέα. Η όλη διαδικασία συνένωσης των Οργανώσεων επιτεύχθηκε, μετά από πολλές και άοκνες προσπάθειες, όταν το 2009 υπογράφτηκε, μεταξύ των Προέδρων των Οργανώσεων ΣΠΜΑΚ, Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) συναδέλφων Αντώνη Πελεκάνο, Στέλιο Αχνιώτη και Κωνσταντίνο Κωνσταντή, Πρωτόκολλο Βασικών Αρχών Μετεξέλιξης των τριών Οργανώσεων.

Βασική πρόνοια του Πρωτοκόλλου ήταν ο ΣΠΜΑΚ να παραμείνει ως συνδετικός κρίκος των δύο Οργανώσεων ΣΠΟΛΜΗΚ - ΣΑΚ και με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού του, οι δύο Οργανώσεις να αποτελούν τα δύο μέλη του.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΠΜΑΚ, όπου μετά από συζήτηση, εγκρίθηκε το Νέο Καταστατικό του ΣΠΜΑΚ, ολοκληρώνοντας έτσι τις διαδικασίες του Πρωτοκόλλου Βασικών Αρχών Μετεξέλιξης των Οργανώσεων ΣΠΜΑΚ – ΣΠΟΛΜΗΚ – ΣΑΚ, υλοποιώντας το όραμα για συνένωση των Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, σε ένα φορέα, διευρύνοντας την ιστορία και τους αγώνες για αναβάθμιση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και του Αρχιτέκτονα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεργασία των δύο βασικών ειδικοτήτων της οικοδομικής βιομηχανίας. Τόσο ο ΣΠΟΛΜΗΚ όσο και ο ΣΑΚ, διατηρούν πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια ως ξεχωριστές Οργανώσεις, με απόλυτη ανεξαρτησία ενεργειών και απόλυτη αρμοδιότητα των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Νέου Καταστατικού του ΣΠΜΑΚ, το όποιο εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 08.01.2013, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του αποτελείται από έξι (6) Μέλη ως εξής:

Τρείς (3) Πολιτικούς Μηχανικούς, αξιωματούχους οι οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών.

Τρείς (3) Αρχιτέκτονες, αξιωματούχους οι οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Καταστατικού (Άρθρα 65 & 66), για την πρώτη διετή θητεία τα Μέλη του Συμβουλίου είναι αυξημένα σε οκτώ (8), με την προσθήκη δύο (2) επιπλέον Μελών. Τα επιπλέον αυτά Μέλη, ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Αρχιτέκτονας προέρχονται και διορίζονται από τους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, από τα αντίστοιχα Κλαδικά Συμβούλια του ΣΠΜΑΚ.

Η νέα εξέλιξη δημιουργεί νέες προοπτικές και νέες προκλήσεις για τους δύο κλάδους, για πιο διεκδικητικό παρεμβατικό λόγο, αφού ενδυναμώνεται από το κύρος μιας συλλογικής και ενιαίας προσπάθειας.

 
 
Designed & Developed by NETinfo Plc